Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

19 Haziran 2014 Perşembe

Tartışma Türleri-2 / Sempozyum, Forum, Açık Oturum,Münazara ,Panel

Sempozyum, Forum, Açık Oturum,Münazara ,Panel

SEMPOZYUM (BİLGi ŞÖLENİ)

Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin bir araya
gelip kendi alanlarının bir problemi ile ilgili olarak hazırlanıp
gerçekleştirdikleri toplantılara sempozyum
denir.

Sempozyumda aynı konu farklı bakış açılarından
ele alınır. Sempozyum, birden çok oturumda yapılır
ve genellikle birkaç gün sürer. Sempozyumda önceden
belirlenmiş bir konuşmacı grubu vardır. Grupta
bulunan her kişi aynı konunun farklı bir yönünü inceleyip
konuşma metnini hazırlar. Belirtilen tarih ve yerde
bir araya gelerek konuşmasını yapar. Her oturumun
bir başkanı vardır. Her konuşmacının konuşacağı
saat ve konusu bir düzenleme kurulu tarafından
belirlenir. Düzenleme kurulu, sunulacak bildirileri seçme,
yayınlama sürecinde ve sempozyum düzeninin
sağlanmasında görevlidir.

Sempozyumda konuşmacıların sempozyumda
sunulmak üzere hazırladığı metne bildiri denir. Her bildiride
konu farklı bir bakış açısıyla ele alınır. Her metin
ve konuşma hem kendi başına hem de diğer metinlerle
beraber bir bütündür. Bildiri metinleri, yazılı
metin olarak makale türünün özelliği taşır. Konuşmacı,
bu metni önemli noktaları vurgulayarak, dinleyiciyi sıkmadan
sunmalıdır. Sempozyum, bu bildirilerin okunup
tartışılmasıyla gerçekleşir.

Sempozyum sonunda başkan, yapılan sunumları
özetleyerek bir sonuca ulaştırır.

Her konuşma sonunda dinleyiciler, konuşmacılara
soru sorabilir.

Sempozyumda dinleyiciler konuyla ilgili önceden
bir bilgiye sahip kiþilerdir.

Sempozyumda yapılan tartışmalar yayımlanarak
halka duyurulabilir.

NOT

Sempozyumun bilimsel içeriğe sahip olması
ve dinleyicilerin konuyla ilgili ön bilgilere sahip
olması onu diğer tartışma türlerinden ayırır.

FORUM

Eski Romalılar zamanında kamu işlerini konuşmak
için halkın toplandığı alan anlamına gelen forum,
toplumu ilgilendiren sosyal bir konunun dinleyicilerin de
aktif olarak yer almasıyla tartışıldığı tartışma türüdür.
Foruma konuyla ilgili olan, farklı yaş ve kültür seviyelerine
sahip herkes katılabilir. Konuyla ilgili uzmanlar
da forumda yer alabilir.

Forum, bir başkan tarafından yönetilir.

Forum başkanı:

- Tartışma konusunu çok iyi bilmeli,

- Foruma katılacak konuşmacı ve dinleyicileri
çeşitli yönleriyle ve eğilimleriyle iyi tanımalı,

- Olay ve konuşmaları kısa sürede iyi algılamalı,

- Farklı düşünceler arasında ilişki kurabilecek
kültür, anlayış ve yeteneğe sahip olmalı,

- Konuşmanın akışını yönlendirecek hoşgörü ile
donatılmış bir otoriteyi ustalıkla kullanmalıdır.

Forum, başkanın forum konusunu ve kurallarını
açıklamasıyla başlar.

Başkan ilk önce konuyu olumlu ve olumsuz yönleriyle
dinleyicilere açıklar. Sonra da konuşmak isteyen
konuşmacı ve dinleyicilere söz hakkı verir. Forumda
konuşmalar forumun konusu çevresinde birleşmelidir.
Forumda katılımcı sayısı, diğer tartışma türlerinden
fazla olduğu için başkana diğer tartışma türlerinden
daha fazla görev düşer. Başkan, çıkacak tartışmalara
engel olmalı ve konunun dağılmasına izin vermemelidir.

Kamuoyunu aydınlatmak düşüncesiyle belli bir
konuda uzmanlaşmış kişilerin bir konuyu tartışmaları
ve tartışmaların ses ve görüntülerinin teknik imkanlarla
tespit edilmesi ve basın organları aracılığıyla yayımlanması,
dinleyicisiz forumun ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.

Forumların en önemli ve ayırıcı özelliği, dinleyicilerin
tartışmaya katılarak fikirlerini
açıklamasıdır.


AÇIK OTURUM

Toplumu ilgilendiren bir konunun çeşitli yönleriyle
o konudaki uzman kişiler tarafından tartışılmasına
açık oturum denir.

Açık oturumda toplumsal bir sorunun aydınlatılması
ve bu soruna çözüm aranması amaçlanır. Seçilen
konular, geniş bir halk kitlesinin ilgi duyduğu konulardır.
Açık oturumda 3 - 5 kişilik bir konuşmacı grubu
ve başkan yer alır. Konuşmacılar genellikle eser ve
çalışmalarıyla tanınmış kişilerdir.

Açık oturum, başkanın konuşmacılara belli bir süre
vermesiyle gerçekleştirilir. Konuşmalar, aynı konuyu
farklı yönden aydınlatacak nitelikte olmalıdır. Başkan,
konuşmalar bittikten sonra konuşmaları özetler.
Açık oturum, dinleyici grubu önünde veya dinleyiciler
olmadan, radyo veya televizyon yoluyla dinleyicilere
ulaşılarak yapılabilir.

Dinleyiciler tartışma içinde yer almaz.

Açık oturum sonunda forum düzenlenebilir. Fakat
forumda uzun konuşmalar, gereksiz hareket ve taşkınlıklara
izin verilmemelidir.

MÜNAZARA

Münazara, karşıt iki görüşün (tez ve antitez) iki
grup tarafından jüri önünde savunulmasıdır. Münazarada
diğer tartışma türlerinden farklı olarak jüri ve kazanan
kaybeden taraflar vardır.

Münazara, öğrencileri daha iyi yetiştirme isteğiyle
genellikle okullarda düzenlenen bir tartışma türüdür.
Münazarada tartışılacak konu önceden belirlenir.
Taraflar önceden konuyla ilgili hazırlık yaparlar. Bu,
münazaranın daha başarılı geçmesini sağlar.
Taraflar en az üçer kişiden oluşur. Her grubun bir
başkanı vardır. Gruplar, sırasıyla ele alınan konu hakkındaki
görüşlerini savunurlar.

Her grubun başkanı öne sürülen düşünceleri ve
ortaya konulan tez ya da antitezleri açıklayan genel
bir konuşma yapar.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda kazanan ve
kaybeden taraf belirlenir.

Münazara, öğrencilere ders dışında araştırma
yapma ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırır. Ayrıca
öğrencide kendine güven duygularının gelişmesine katkıda
bulunarak konuşma yeteneğini de geliştirir.

Münazarada amaç, konuşmacıların düşünceleri
karşılaştırarak tez ya da antitezi başarıyla savunmaları
ve diğer grubun düşüncelerini çürütebilmeleridir.

Münazarada bilimsel doğruluk aranmaz; konuşmacı
bilinen en genel doğrunun bile tersini savunabilir;
önemli olan düşüncelerini inandırıcı bir şekilde savunabilmesidir.

Münazarada tartışılacak konunun özelliği, iki
farklı yönünün bulunmasıdır. Tek yönlü konular münazarada
tartışılamaz.

Diğer tartışma türlerinde bulunmayan jüri en
az üç kişiden oluşur ve konuşmacıları konuyu
ele alış ve savunma tarzı, konuya hakimiyetleri,
inandırıcı olmaları, dili, jest ve mimiklerini
doğru bir şekilde kullanmaları yönlerinden
değerlendirir.

PANEL 

Panel, herkesi ilgilendiren sosyal bir konu hakkında
tartışmak ve bir düşünce alışverişinde bulunmak
amacıyla düzenlenen tartışma türüdür.

Panelde, ele alınan konu hakkında bir sonuca
ulaşmaktan çok konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması
amaçlanır.

Panel, dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde
birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlendiğinden,
samimi bir ortamda, az sayıda dinleyiciyle yapılır.

Panelde konusunda uzman en az üç konuşmacı
ve bir başkan bulunur. Konuşmacılar konu ile ilgili görüşlerini
verilen süre içinde kısaca ifade eder.

Panel başkanının görevi konuşmacıları yönetmek,
konuyu ortaya koymak, dinleyicilerin görüş belirtmelerine
izin vermek ve söylenenlere kendi düşüncelerini
de ekleyerek toplantıyı sonlandırmaktır.

Panelde amaç bilgilendirmek olduğu için dil, göndergesel
işlevdedir.


SUNUM konusu için buraya tıklayabilirsiniz.
Share:

18 Haziran 2014 Çarşamba

TARTIŞMA TÜRLERİ -1 / SUNUM NEDİR?

SUNUM VE ÖZELLİKLERİ

Bilgileri yenileme, pekiştirme, hatırlatma, önemli
noktaları öne çıkarma; bir çalışma sonucunu açıklama;
laboratuvar araştırmalarını sunma; anket sonuçlarını
ifade etme; bir deneyin, çalışmanın sonucunu
ifade etme; önemli olay ve olguları dile getirme amacıyla
yapılan konuşmalara sunum denir.

Her sunum, belli bir konuyla ilgilidir.

Sunum her konuda yapılabilir.

Sunumun konusu, çeşitli kaynaklardan iyice
araştırılmış olmalıdır.

Sunumlarda amaç bilgiyi yenileme,
araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime
katkıda bulunmadır. Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
Sunumda dinleyiciler de konuyla ilgili, konuya ilgi
duyan kişilerden oluşur. Sunumda bilgiler dinleyicilere
çeşitli yollarla aktarılabilir. Teknolojinin sunduğu imkanlardan
yararlanılabilir.

 Örneğin:

- CD, projeksiyon, mikrofon, slaytlar, slayt makinesi,
hoparlör, tepegöz gibi teknolojik aletlerden yararlanılabilir.

Sunumda görsel malzemeler konuşmanın ilgi çekici olmasını
ve verilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar.

Sunumda ayrıca belge, grafik, tablo gibi görsel
malzemeden yararlanılabilir ve bunlar önceden hazırlanıp
dinleyiciye dağıtılabilir.

Sunumun bu şekilde değişik duyulara seslenir
hale gelmesi düz bir anlatıma göre daha ilgi çekici
olacaktır. Bu da sunumun daha etkili ve kalıcı olmasını
sağlar.

Slaytlar, konuşmacı ile dinleyiciyi birleştiren bir
unsurdur. Bir sunumda slaytlardan yararlanılarak etkili
bir iletişim gerçekleştirilebilir.

SLAYT NEDİR ? 

Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde. (TDK Sözlük)


 Sunumda  kullanılan  slaytlar bazı özelliklere sahip olmalıdır:

→ İlk slaytta, sunulacak konu, ana başlıklar halinde
ifade edilmiş olmalıdır.

→ Slaytlarda kullanılacak cümleler kısa ve öz bir şekilde
yazılmalıdır. Sunulan metnin tamamına veya
gereksiz ayrıntıya yer verilmemelidir.

→ Dikkati dağıtacak gereksiz şekil ve resimlere yer
verilmemelidir.

→ Dikkat dağıtıcı yazı karakterleri ve tamamı büyük
harfle yazılmış cümlelerden kaçınılmalıdır.

→ Slayttaki bilgilerin dinleyiciler tarafından dikkatle
okunduğu unutulmamalı, okunması için yeterli
zaman verilmelidir.

→ Sunumu yapan kişinin söyledikleriyle slaytlar arasında
eş zamanlılık olmalıdır. Eğer teknolojik
malzemeyi başkası kullanıyorsa konuşan kişiyle
uyum içinde olmalı ve bu eş zamanlılığa dikkat
edilmelidir.


S u n u m u n ,
amacına uygun
bir şekilde gerçekleşebilmesi
için sunum öncesi
ve sunum
sırasında dikkat
edilmesi gereken
bazı noktalar bulunmaktadır.

Sunum Öncesi

• İyi bir sunum için sunum öncesinde hazırlık yapılmalı
ve konu yeterince araştırılmalıdır.

• Sunumun belli bir süre içinde gerçekleşeceği göz
önünde tutularak bu süreye uygun bir planlama
yapılmalıdır.

• Sunuma başlamadan önce sunum yapmadaki
amaç iyi belirlenmeli, sunum yapılacak dinleyiciler
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

• Sunum yapacak olan kişinin sunum yapacağı konuya
hakim olması sunumun daha başarılı geçmesini
sağlar. Bu yüzden konuşmacı, konusuna
iyi hazırlanmalı, konuyla ilgili değişik kaynaklardan
yararlanarak araştırma yapmalıdır.

• Sunumda kullanılacak olan malzemeler belirlenmeli
ve kullanılacak teknolojik araç gereçler mutlaka
önceden kontrol edilmelidir.

• Sunumda slayt kullanılacaksa bu slaytlar hazırlanmalı
ve düzenlenmelidir.

• Konuşmacı, sunum yapacağı salonu önceden
görmeli ve orada prova yapmalıdır.

Sunum Anı

• Sunum yapan kişi, konuşmasına, kendini tanıtarak
ve dinleyicileri selamlayarak başlamalı, sunumun
amacı ve sunacağı konunun ana hatları
hakkında bilgi vermelidir.

• Ses tonunu işitilebilir bir şekilde ayarlamalı, kelimeleri
doğru telaffuz etmeye dikkat etmelidir. Yalın
ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Sahneyi veya
kürsüyü rahat kullanmaya, dinleyicilerle iletişim
kurmaya dikkat etmelidir.

• Jest ve mimiklerini, vücut dilini etkili bir şekilde
kullanmaya özen göstermelidir.

• Sunumu yapan kişinin, kendinden emin bir duruşu
olmalı, ciddi, ağırbaşlı ve derli toplu bir görünüm
sergilemelidir.

• Sunumda kullanılan teknolojik aletleri sunumu
yapan kişi değil başkası kullanıyorsa sunum yapan
kişiyle uyumlu hareket etmelidir.

• Dinleyicilerin slayttaki cümleleri okuması için yeterli
zaman verilmelidir. Dinleyicilerin, slayttaki
cümleleri dikkatle okuduğu unutulmamalıdır.

Sunum Sonu

Sunum yapan kişi, sunum sonunda konuyu kısaca
özetlemelidir.

• Dinleyicilere teşekkür ederek konuyla ilgili sorularını
sorabileceklerini söylemelidir.

• Sorulara gereksiz ayrıntılara girmeden, açık ve
net cevaplar verilmelidir.

• Dinleyicilerle tartışmaya girmemeye dikkat edilmelidir.

• Konuşmacı, konuyla ilgisiz soruların konu dışı olduğunu
belirtmeli ve bu soruları cevaplamaya çalışmamalıdır.

• Cevabını bilmediği sorular karşısında orada bulunan
uzmanların görüşlerine başvurmalıdır.

TARTIŞMA TÜRLERİ konusu için buraya tıklayabilirsiniz.


Share:

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected